August 3rd, 2013

Маці арыштаванага ксяндза Лазара: «Прычапіліся, адкуль грошы ўзяў»Маці арыштаванага ксяндза Лазара: «Прычапіліся, адкуль грошы ўзяў»

Тое, што спецслужбы пачалі спецаперацыю супраць касцелу, я ведаў па выступах прапагандонаў з тэлевізіі, бо нібы агаворкі пра шкодных, няправількых каталікоў усё часцей сталі агучвацца падчас праваслаўных урачыстасцей і проста перадач... Зараз укідваюць ў сеціва розныя плёткі пра ксяндзоў наогул, і ксяндза Лазара ў прыватнасці. Вельмі шкада, што без суду, святара ўжо вінавацяць. І маўчанне арцыбіскупа, памнажае сумнеў і роспач простых вернікаў адносна ўсяго кліра каталіцкага касцёлу. Гэта як разумець? Можа, як у Расіі, знойдзецца пара другая клікуш і пачнуць заклікаць перахадзіць у праваслаўе? Не, калі пастыры маўчаць, дык простыя вернікі па закліку Папежа Францішка абавязаны падняцть "Шум" на весь сусьвет, бо нешта нядобрае дзеецца вакол Беларускага касцела... Нажаль. Калі хто пастыр, дык стань побач з паствай!

То, что спецслужбы начали спецоперацию против костела, я знал по оговоркам прапагандонов из телевидения, так как оговорки о вредных, няправилькых католиках все чаще стали озвучиваться во время православных торжеств и просто передач ... Сейчас вбрасывают в сеть различные сплетни о ксендзах вообще, и священнике Лазаре в частности. Очень жаль, что без суда, священника уже обвиняют. И молчание архиепископа, умножает сомнение и отчаяние простых верующих относительно клира католического Костела.. Это как понимать? Может, как в России, найдется пара вторая кликуш и начнут призывать переходить в православие? Нет, если пастыри молчат, то простые верующие по призыву Папы Франциска обязаны падняць "Шум" на весь мир, ведь что-то неладное творится вокруг Беларуского костела ... Увы. Если кто пастырь, то будь рядом с паствой!